Overzicht van diensten

Bij elk segment bieden wij een aantal diensten aan. Deze staan op alfabetische volgorde ingedeeld en door op de naam van de dienst te klikken opent zich een korte uitleg. Voor meer informatie over deze diensten kunt u contact opnemen.

Assessments

Wij bieden u laagdrempelig inzicht in de persoonlijkheid, belevingswereld, kwaliteiten en leerdoelen van u of uw medewerker. Wij doen dit door online vragenlijsten aan te bieden, e-assessments genaamd. De e-assessments worden door de kandidaat in de eigen omgeving gemaakt. Vervolgens reiken wij u het rapport aan in samenhang met een gesprek met de geïnterviewde persoon. De doelstelling is om de geïnterviewde te spiegelen met de persoonlijke waarden om voor de toekomst toe te werken naar een werkomgeving om het werkplezier te behouden of te bevorderen.

Afhankelijk van de situatie wordt er een test aangeboden die bij de situatie past. We maken gebruik van testen die wetenschappelijk zijn gevalideerd. Deze geven inzicht in de verschillende elementen die het risico op default beperken en de kansen op succes vergroten.

Daarnaast zijn wij sportminnend, net als menig ondernemer. Ook voor deze categorie zijn assessments beschikbaar die u kunnen helpen bij het nastreven van uw sportambities. Wij zijn opgeleid en gecertificeerd om assessments met u door te nemen om uw situatie te spiegelen met uw intrinsieke waarden.

Bedrijfswaardering

De waardering van een MKB-onderneming is een specialisme. Deze waardering is noodzakelijk om tot de overname of verkoop van een bedrijf te komen. Waarderingsmodellen spelen daarbij weliswaar een rol, maar het draait toch vooral om de deskundigheid en het inzicht om situaties op de juiste waarde in te schatten. Het gaat hier niet alleen om financiële aspecten, maar ook de kwaliteiten binnen de organisatie en de ontwikkelingen in de markt.

Waarde onderneming

Naast het bepalen van de waarde van de onderneming moet ook worden bepaald binnen welke bandbreedte de vraag- of koopprijs ligt. De bedoelingen van de potentiële koper spelen daarbij een belangrijke rol (bijv. management buy-out of een strategische koper).

Verkoopmemorandum

Als DRIEPRO bedrijfsadviseurs BV optreedt namens de verkopende partij wordt een verkoopmemorandum opgesteld, waarmee potentiële kopers worden geïnformeerd. DRIEPRO voert namens of in samenwerking met u de onderhandelingen met de wederpartij en eventuele financiers. Vooraf worden heldere afspraken gemaakt over het mandaat. Gedurende het overname- of verkoopproces wordt samengewerkt met (uw) fiscale en juridische adviseurs, om een waardevaste transactie voor u te creëren.

Onafhankelijke waarderingsdeskundige

Naast directe betrokkenheid bij opdrachtgevers, worden de bedrijfsadviseurs van DRIEPRO regelmatig gevraagd bij geschillen als onafhankelijke waarderingsdeskundigen. Dit is ook een onderdeel van de diensten die wij verlenen.

In goede banen leiden

De aanleidingen voor het management van een familiebedrijf om het bedrijf te verkopen zijn divers. Familietradities, emoties, kwesties over opvolging, geen opvolging, zeggenschap en bijvoorbeeld overdrachtswaarde zijn aanleidingen om een onafhankelijke adviseur in te zetten die het proces van overname van het familiebedrijf in goede banen leidt. DRIEPRO bedrijfsadviseurs heeft zich gespecialiseerd in het regisseren van dergelijke overdrachtsprocessen.

Bedrijfsoverdracht

Eén op de zes ondernemers in het midden- en kleinbedrijf heeft het moeilijk met een bedrijfsoverdracht. Daarbij spelen niet zelden emotionele achtergronden een rol. Veel ondernemers hebben dan ook de neiging om beslissingen over de toekomst en de voortgang van het bedrijf voor zich uit te schuiven. En dat is natuurlijk niet zo vreemd. Immers, een bedrijfsoverdracht, fusie en overname stellen een ondernemer voor talloze vragen. En dat terwijl het runnen van uw bedrijf al meer dan een dagtaak is. Reden genoeg om voor dergelijke belangrijke zaken een ervaren adviseur in de arm te nemen.

Regisseren

Binnen het verkoopproces van uw bedrijf of bedrijfsonderdeel heeft de adviseur van DRIEPRO een regisserende rol. Samen met u wordt een verkoopmemorandum opgesteld en worden potentiële overnamekandidaten actief gezocht en benaderd. De adviseurs begeleiden en regisseren overdrachtstrajecten binnen uiteenlopende ondernemingen, familiebedrijven, MBI en MBO situaties.

Fusie en overname

DRIEPRO biedt onafhankelijk advies en bemiddeling bij fusie en overname van ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf. Als specialist begeleiden wij op een discrete manier fusies en overnames, waarbij wij optreden namens de koper of de verkoper. Samen met de adviseur van DRIEPRO volgt u een stappenplan, waarbij u steeds duidelijkheid heeft over uw positie. DRIEPRO beschikt over de deskundigheid om uw onderneming of de te kopen onderneming op de juiste wijze te waarderen. Namens u onderhandelt DRIEPRO met externe partijen.

Bedrijfsoverdracht familiebedrijf

Bij een bedrijfsoverdracht en overname van een familiebedrijf is een goede voorbereiding van groot belang. Dit geldt zowel bij opvolging binnen een familiebedrijf als bij een management buy-out/buy-in. Volgens een duidelijk stappenplan wordt u in het gehele traject door DRIEPRO bedrijfsadviseurs begeleid. Hierbij komen zowel persoonlijke, organisatorische, financiële, juridische en fiscale aspecten aan de orde. DRIEPRO bemiddelt zo nodig tussen aandeelhouders om tot goede uitkomsten te komen.

Begeleiding bij insolventie

In staat van insolventie raken kan zowel voor de onderneming als voor u als ondernemer pijnlijk en verlammend werken. Bij een liquiditeitsprobleem moet er snel en adequaat worden gehandeld. Ervaring en kennis van zaken is daarbij een must. DRIEPRO verzorgt in een insolventietraject het hele proces van reorganisatie en herstructurering met als doel dat uw onderneming op financieel gezonde basis voortgezet kan worden.

Quick scan

Oorzaken van insolventie zijn niet altijd direct duidelijk. Een buitenstaander kan, niet geremd door voorkennis en gewoonten, objectief naar de bedrijfssituatie kijken. Tijdens een zogenaamde quick scan wordt een objectieve beoordeling en analyse uitgevoerd van de kwaliteiten binnen de organisatie, het management, de marktontwikkeling, de commercie, de productie en de financiële status. Op basis daarvan worden de verschillende opties nader uitgewerkt en voorzien van een liquiditeitsprognose.

Continuïteit

In samenwerking met u als ondernemer en de betrokken financiers wordt een keuze gemaakt voor de toekomst. Vervolgens helpt DRIEPRO het management bij de benodigde herstructurering, inclusief de begeleiding richting bank(en), crediteuren, curator, fiscus/bedrijfsvereniging, UWV, accountant of juristen. Vaak is er een voorkeur voor een informele reorganisatie, waarbij in overleg met de betrokken schuldeisers wordt gekomen tot een (financiële) gezondmaking van uw bedrijf. In sommige situaties is echter een faillissement onvermijdelijk en zelfs noodzakelijk om tot een hernieuwd bestaansrecht te komen. Kort gezegd, er wordt snel geschakeld op de korte termijn om ruimte te creëren voor continuïteit op de langere termijn.

Bedrijfsopvolging

Overdragen en/of verkopen is een proces waar de directeur-grootaandeelhouder (DGA) veelal zeer beperkt mee te maken heeft. Vanwege de complexiteit op meerdere aspecten, heeft de DGA behoefte aan deskundige ondersteuning die hem bij het gehele proces (gemiddeld tussen drie en zeven jaar) kan bijstaan. KPMG MKB beschikt over de juiste bedrijfseconomische, juridische en fiscale kennis om de DGA gedurende het proces van overdracht of verkoop van de onderneming optimaal te ondersteunen. De koop en verkoop van de onderneming kan een due diligence, koop, verkoop of waarde analyse omvatten.

Businessplan

DRIEPRO begeleidt organisaties actief bij het opstellen, herijken of bijstellen van het businessplan. Zowel door het coördineren van het proces, het vervullen van de klankbordfunctie als ook het opstellen van een kort en bondig businessplan. Een financiële prognose, -financiële planning en een financieringsaanvraag kunnen hier onderdeel van uitmaken.

Kredietwaardigheid relaties

U wilt graag zonder zorgen zakendoen, maar het achterhalen van alle gegevens van uw zakenrelaties kost tijd. DRIEPRO denkt graag met u mee en voorziet u van alle nodige informatie. Want diensten of producten leveren betekent dat ze ook betaald dienen te worden. In dat kader kunnen wij u de gegevens verstrekken die inzage geven in de kredietwaardigheid van uw relaties.

Leiderschap en organisatieontwikkeling

Heeft u ambities maar nog twijfels over de haalbaarheid? Glippen er zaken door uw vingers zonder de vinger op de zere plek te kunnen leggen? Doet u (of uw medewerker) nog steeds de dingen waarin u kan uitblinken, gezien alle veranderingen en ontwikkelingen die dagelijks op u af komen?

Het Dilemmamodel

Door toepassing van ons Dilemmamodel worden deze paradoxen onderkend, emoties en ambities serieus genomen en ingezet met als doel de veranderingsprocessen succesvol te begeleiden. Zowel individueel als collectief.

Het dilemmamodel heeft voor u als ondernemer de volgende voordelen:

  • De resultaten geven u een handreiking om de juiste keuzes te maken
  • Juiste keuzes resulteren in een betere rendement/risico verhouding die voor u van toepassing zijn
  • Er is een lagere kans op default en verlies door de toegenomen zelfkennis
  • Stakeholders ervaren een toegenomen professionaliteit
Waardepatronen

Uw werk heeft (gedrags) patronen die zijn ontstaan in uw leven (overtuigingen), de rolpatronen die u kiest (identiteit) en de energiebalans en buffers die u heeft op basis waarvan keuzes worden gemaakt. Dit noemen wij waardepatronen. Waardepatronen zijn te onderscheiden in 7 ontwikkelingsniveaus. In een zakelijke context zijn deze:

1. Onbevangenheid
2. Naïviteit
3. Talenten
4. Competenties
5. Bevoegdheden
6. Verantwoordelijkheden
7. Aansprakelijkheden

In een zakelijke of professionele context leidt dit uiteindelijk tot het onderkennen, ontwikkelen en onderhouden van professionele vaardigheden. De belangrijkste hiervan zijn:

  • Reflectievermogen
  • Relativeringsvermogen
  • Zelfreflectie
  • Humor

Zelfrespect en een gevoel van eigenwaarde zijn bepalend voor de mate van authenticiteit en geloofwaardigheid. Succesvol ondernemen hangt hier nauw mee samen.

Sociale due-diligence

Het dilemmamodel kunt u ook beschouwen als een sociale “due-diligence”. Due diligence is een begrip in de financiële wereld in de context van waardebepaling van een onderneming bij verkoop, fusie of overname. Due-diligence is een onderzoek naar o.a. alle (financiële en juridische) feitelijkheden die van invloed zijn op de waardebepaling van een onderneming. 

De opdrachtgever, meestal de koper, wenst onderbouwing én controle op basis van een objectieve en reële waardering van de feitelijke situatie alvorens definitief tot aankoop over te gaan. Hierbij dienen ook de eventuele ‘verborgen gebreken’ zichtbaar gemaakt te worden. Veelal beperken deze onderzoeken zich jammer genoeg tot de financiële en juridische situatie (de feitelijke situatie) en worden de sociale of mentale invloeden niet of nauwelijks in het onderzoek betrokken. Een gemiste kans, want een persoon is/de personen zijn maatgevend voor een succesvolle bedrijfsvoering en uitvoering van diensten, niet de financiën, materieel of juridische context.

Inzetbaarheid en balans

De individuele balans geeft aan in welke mate u of uw medewerkers geschikt zijn voor de taken en de mate waarin  bereidheid, en het in staat zijn, om zich pro-actief in te (blijven) zetten. Daarnaast verkrijgt u inzicht  in staat zijn om, en tegen welke voorwaarden, personen zich aan eventuele veranderingen aan te passen. Zodoende bent u in staat om ook op het sociale vlak de juiste investeringsbeslissingen te nemen en geeft u concreet invulling aan duurzame inzetbaarheid.

Managementinformatie

Kwalitatieve en tijdige management informatie is een pré. DRIEPRO kan u helpen bij het identificeren van relevante indicatoren, maar ook bij het ontwikkelen van een standaard management rapportage. Hierbij komen zowel financiële als niet-financiële prestatie-indicatoren periodiek in beeld. Met de managementinformatie kunnen meerdere doelstellingen nagestreeft worden, zoals:

– optimaliseren van het werkkapitaal

– verkorten van doorlooptijden

– projectbeheersing

– minimaliseren van kosten

Managementondersteuning

Voor directeur-grootaandeelhouders (dga’s) geldt vaak dat het eenzaam is aan de top. Voor lichte vraagstukken staat iedereen open, grote vraagstukken komen bij de directeur op het bureau. En niet in alle gevallen beschikt de dga intern over de juiste sparring partner(s) om scherp te blijven en de juiste keuzes te maken ten aanzien van de verbetering van de bedrijfsvoering. Bovendien kan het van belang zijn om zeer vertrouwelijke informatie nog niet binnen uw organisatie met anderen te delen.

Toegevoegde waarde

Wilt u sparren met een deskundige dan kunt u op structurele of projectbasis advies inwinnen bij onze bedrijfsadviseurs. Na een kennismakingsgesprek blijkt al snel of het klikt tussen de ondernemer en de adviseur. De toegevoegde waarde voor u als ondernemer wordt ontleend aan het verkrijgen van praktische en werkbare adviezen en het versterken van uw management vaardigheden (analytisch, inspirerend, slagvaardig).

Structurele verbeteringen

Tijdens de gesprekken komen veel onderdelen van het ondernemerschap aan de orde. Het kan daarbij gaan om personele invulling en onderlinge verhoudingen, maar ook over maatregelen die moeten leiden tot lagere kosten en betere kwaliteit. Doel is de realisatie van structurele verbeteringen binnen de onderneming.

Verbetermanagement

Verbetermanagement is in veel organisaties een aandachtspunt, hoewel het concreet eraan werken vaak lastig blijkt te zijn. Echter, iedere organisatie zal zich moeten blijven aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen in haar omgeving. Onderzoek naar de tevredenheid van klanten en medewerkers lijkt nuttig en soms noodzakelijk, maar het is natuurlijk de kunst om daadwerkelijk verbeteringen te realiseren. In de lijn van meten-weten-denken-doen ondersteunt DRIEPRO u bij de goede uitwerking van uw strategie en bedrijfsvoering om zo betere financiële resultaten te behalen.

Rendementsanalyse

Een rendementsanalyse geeft inzicht in de factoren die het rendement van een organisatie beïnvloeden. Hierbij wordt niet alleen naar de winstgevendheid van een organisatie gekeken, maar ook naar de productiviteit en de inzet van kapitaal. Door middel van scenario analyses kunnen samen met de ondernemer voorstellen voor rendementsverbetering worden opgesteld en doorgevoerd.

Strategische oriëntatie

Bij het formuleren van een bedrijfsstrategie gaat het in eerste instantie om het ontwikkelen van een heldere visie. In de praktijk betekent dit het inventariseren en het analyseren van de huidige situatie, zowel binnen uw organisatie als op de markt(en) waarop uw onderneming actief is of wil zijn. Een samenvatting hiervan wordt weergegeven in een zogenaamde SWOT-analyse, wat een overzicht geeft van de sterktes en zwaktes en van de kansen en bedreigingen. Een goede analyse vraagt afstand en is onafhankelijk en objectief.

Praktisch ondernemingsplan

Op basis van de SWOT-analyse wordt een aantal strategische opties bepaald voor de onderneming. In samenwerking met het management wordt een keuze gemaakt uit de beste mogelijkheden. Vervolgens wordt een praktisch ondernemingsplan gemaakt, met als doel de gekozen strategie te realiseren.

Koers 

Op basis van onze brede ervaring ondersteunen wij u bij het vaststellen van realistische doelen en het maken van keuzes ten aanzien van de benodigde middelen. Bovendien worden de plannen financieel doorgerekend, zodat verrassingen worden voorkomen. Want wat heeft u aan een mooi plan dat vervolgens niet realiseerbaar of niet betaalbaar is? Tenslotte krijgt u instrumenten aangereikt om tussentijds de voortgang te meten. Een koers uitzetten is één, koers houden is minstens zo belangrijk.

Werkkapitaal beheer

DRIEPRO ondersteunt u bij het beter beheersen van het werkkapitaal. Door middel van een analyse wordt inzichtelijk gemaakt op welke onderdelen het werkkapitaal beter beheerst zou kunnen worden. Op basis van de diagnose kunnen voorstellen voor vervolgstappen en verbetervoorstellen geïmplementeerd worden.

Zwaar weer begeleiding

Het sturen van een organisatie in financieel zwaar weer vergt een grote mate van expertise, ervaring en daadkracht. Falen is bij dit soort diensten geen optie. Specifiek voor situaties waarin op het gebied van financieel management (extra) begeleiding nodig is, kan DRIEPRO bedrijfsadviseurs u van dienst zijn. U krijgt een ervaren financiële ‘loods’ aan boord die u helpen om weer te kunnen ondernemen in plaats van te dweilen met de kraan open. In aanvang is veelal sprake van intensieve begeleiding, die wordt teruggebracht naarmate de situatie dit toelaat.

Resultaat

We zorgen ervoor dat uw organisatie de beoogde resultaten kan behalen. We zijn gewend om te werken in ‘5-voor-12 omstandigheden’. Onze jarenlange ervaring staat garant voor een doortastende en resultaatgerichte aanpak. Zowel binnen de organisatie als met andere betrokken partijen, zoals de huisbankier, crediteuren en de belastingdienst.

Financieel management

Het financieel management wordt samen met de betrokkenen in uw organisatie beter ingeregeld, zodat u een scherper zicht krijgt op de ontwikkeling van resultaat, liquiditeit en balansposities. In de praktijk is dit een spannende en leerzame periode voor de betrokkenen aangezien het financieel management in het verleden vaak niet de aandacht heeft gehad die het, achteraf gezien, wel nodig had.

Regisseur en klankbord

De ene situatie is de andere niet, daarom is onze dienstverlening altijd op maat. Gezamenlijk wordt bepaald wat er nodig is en wie welke rol heeft op basis van de beschikbare competenties binnen de organisatie. De invulling en intensiteit van DRIEPRO wordt daarop afgestemd, echter altijd in een rol van regisseur en klankbord van de directie.

Persoonlijke kennismaking